ما تنها دو نفر هستیم اما…

با هم می توانیم کارهای خیلی بزرگ انجام بدهیم